Hoppa till innehåll
Första hjälpencentrum®.

Du handlar just nu som företag

Detta påverkar priser, moms, frakt och betalningsmetoder.

(du kan ändra detta senare)

Meny
Kundvagn

Inga produkter i varukorgen.

Vad säger lagen om första hjälpen egentligen? Vi får många frågor om vilka lagkrav det finns. Står det till exempel i lagen att det måste finnas första hjälpen-utrustning på en offentlig plats? Finns det krav på att man ska gå utbildning i HLR och första hjälpen? Svaret är både ja och nej. De bestämmelser som finns riktar sig till arbetsgivaren och handlar om att se till så att de anställda har en god och säker arbetsmiljö. Skyldigheterna finns tydligt beskrivet i Arbetsmiljölagen. Där står bland annat att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön där du arbetar. En arbetsplats ska ha beredskap i första hjälpen och arbeta förebyggande för att minska risker i arbetsmiljön.

Detaljerna för vad som gäller första hjälpen på arbetsplatser, är reglerat bland annat i föreskriften AFS 1999:07 – Första hjälpen och krisstöd. Här har vi plockat ut de viktigaste delarna för att det ska bli lättare för dig att se vad som gäller. Sedan behöver du göra en bedömning vad lagtexten betyder för just din verksamhet.

Första hjälpen och krisstöd

Vad är första hjälpen? Enligt 2 § i föreskriften Första hjälpen och krisstöd ser definitionen av första hjälpen ut så här:

  1. De hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling,
  2. De åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl. samt
  3. De åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Beredskap för första hjälpen

Här handlar det framför allt om vad ledningen har för plan när det gäller första hjälpen och hur de kommunicerar det till medarbetarna. Hur ska det gå till på arbetsplatsen om någon blir akut sjuk eller skadad? Var finns förbandsväskan och vem gör vad? Som anställd bör du alltså känna till hur första hjälpen-stödet är organiserat på ditt jobb. Det ska finnas anslag med viktiga uppgifter som var första hjälpen-utrustningen finns och vilka personer som kan ge första hjälpen. Så här står det i 5 §:

“På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.”

Kunskaper i första hjälpen

När det sker en olycka på arbetsplatsen måste det finnas kunniga personer som snabbt kan ta hand om de skadade. Utbildning i första hjälpen är därför ett krav. Ju större arbetsplats och risknivå desto fler personer behöver ha utbildning. Det är även viktigt att kunskaperna är aktuella och personalen behöver därför gå utbildning regelbundet.

Så här står det i 6 §:

“Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.”

Utrustning för första hjälpen

Utöver kunskap måste det även finnas förbandsmaterial och annan sjukvårdsutrustning på jobbet. Medarbetare ska kunna ta hand om de skador och olycksfall som kan uppstå på sin egen arbetsplats. Så här står det i 8 §:

“Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt. I den utsträckning som motiveras av eventuella lokalers storlek, verksamhetens art samt de särskilda riskerna skall det finnas ett eller flera utrymmen för första hjälpen. Dessa skall vara varselmärkta med skylt.”

När det gäller risk för ögonskador finns en särskild paragraf 9 §. Där står det bl.a. att en anordning för ögonspolning måste finnas på arbetsställen där det finns risk för att få skadliga ämnen i ögat.

För hudskador eller brännskador finns också en paragraf 10 § som reglerar behovet av nöddusch nära arbetsplatsen.

Föreskrifterna innehåller även en del information om hur en arbetsplats ska tolka de enskilda paragraferna. Det kan till exempel handla om kunskaper i första hjälpen och rutiner för akuta åtgärder på arbetsplatsen.

Vad säger lagen om första hjälpen?

Här hittar du föreskrifter och broschyrer:

Länk till föreskriften “Första hjälpen och krisstöd” (AFS 1999:7)
Länk till föreskriften “Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:01)
Länk till informationsbroschyren “Första hjälpen och krisstöd” (ADI 534)