Arbetsmiljölagen | Första hjälpen | Första hjälpencentrum®.

Arbetsmiljölagen - lag & rätt om första hjälpen 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön där du arbetar. Det står i arbetsmiljölagen. En arbetsplats ska ha beredskap i första hjälpen och arbeta förebyggande för att minska risker i arbetsmiljön. Detaljerna för vad som gäller första hjälpen på arbetsplatser, regleras bland annat i föreskriften AFS 1999:07 - Första hjälpen och krisstöd.

Första hjälpen och krisstöd enligt arbetsmiljölagen

Vad är första hjälpen? Enligt 2 § i föreskriften Första hjälpen och krisstöd avses följande med första hjälpen:

  1. De hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling,

  2. De åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl. samt

  3. De åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård."

Beredskap för första hjälpen enligt arbetsmiljölagen

Så här står det i 5 §:

"På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker."

I föreskriften beskrivs att man som anställd ska känna till hur första hjälpen-stödet är organiserat på arbetsplatsen och att det ska finnas anslag med viktiga uppgifter som bl.a. var första hjälpen-utrustningen finns och vilka personer som kan ge första hjälpen.

Kunskaper i första hjälpen

Så här står det i 6 §:

"Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella."

Utrustning för första hjälpen

Så här står det i 8 §:

"Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt. I den utsträckning som motiveras av eventuella lokalers storlek, verksamhetens art samt de särskilda riskerna skall det finnas ett eller flera utrymmen för första hjälpen. Dessa skall vara varselmärkta med skylt."


När det gäller risk för ögonskador finns en särskild paragraf 9 §.  Där beskrivs bl. a. att en anordning för ögonspolning måste finnas på arbetsställen där det finns risk för att få skadliga ämnen i ögat.

För hudskador eller brännskador finns också en paragraf 10 § som reglerar behovet av nöddusch nära arbetsplatsen.

Föreskrifterna innehåller även en del information om hur de enskilda paragraferna ska tolkas och tillämpas, t.ex när det gäller kunskaper i första hjälpen och rutiner för akuta åtgärder på arbetsplatsen. Se länkarna här nedan och läs gärna mer!

Läs mer